Sjednat pojištění ČKAIT

Praktický postup autorizované osoby – člena ČKAIT – při vyplnění přihlášky k individuálnímu připojištění pro vyšší rozsah pojistného krytí (vyšší pojistnou částku) nad rámec základního pojištění profesní odpovědnosti za škodu členů ČKAIT

1. Proč si sjednat individuální připojištění – naše praktické zkušenosti

Makléřská společnost Čásenský & Hlavatý, s.r.o., člen Asociace českých pojišťovacích makléřů, nabízí i po datu 31. 12. 2012 autorizovaným osobám členům ČKAIT jak sjednání profesního připojištění na vyšší pojistnou částku u ČSOB Pojišťovny, a.s. tak i poskytování odborných služeb při vyřizování škodných událostí likvidátory pojišťovny.
S profesním pojištěním autorizovaných osob a s vyřizováním škodných událostí z tohoto pojištění máme téměř dvacetileté zkušenosti. U zrodu tohoto pojistného produktu stál v roce 1993 v ČSOB Pojišťovně, a.s. (dříve IPB Pojišťovna, a.s.) ing. Stanislav Hlavatý, její tehdejší vrchní ředitel pojištění průmyslu a leasingu a nyní jeden ze dvou jednatelů makléřské společnosti Čásenský & Hlavatý, s.r.o., která již desátý rok působí v oboru pojišťovací makléř.
Význam individuálního připojištění pro autorizované osoby členy ČKAIT se za uplynulá léta plně potvrdil. Za tu dobu jsme zprostředkovali připojištění na vyšší pojistnou částku mnoha desítkám autorizovaných osob k jejich plné spokojenosti.
Nemálo autorizovaných osob připojištěných na vyšší pojistnou částku již ocenilo včasné sjednání tohoto připojištění v situaci, kdy v důsledku jejich pochybení při výkonu autorizované činnosti po nich byl uplatněn požadavek na náhradu škody v částkách několikanásobně převyšujících limit 250 tis. Kč ze zákonného pojištění. Přesto se však občas vyskytne případ, kdy odpovědná autorizovaná osoba nemá sjednáno žádné připojištění a stojí pak proti poškozenému s jeho požadavky na náhradu škody zcela osamocena. Pojistné krytí autorizovaných osob je koncipováno jako systémové sestávající ze dvou samostatných pojištění (zákonného pojištění, které je povinné a z připojištění na vyšší pojistnou částku, které je dobrovolné). Příklad: Je-li sjednáno připojištění na limit plnění 1 mil.Kč, v případě likvidace škody ve výši například 1.035.000,-Kč tis. Kč poskytne pojišťovna na pojistném plnění ze sjednaného připojištění 750 tis. Kč (1.000.000 Kč minus 250.000 Kč) a ze základního (zákonného) pojištění pak částku 240 tis. Kč (250.000 Kč minus 10.000 Kč), celkem tedy 990.000 Kč. Pojištěné autorizované osobě tak zbude k úhradě z vlastní kapsy částka 45.000 tis. Kč (10.000 Kč jako sjednaná spoluúčast + 35.000 Kč jako částka převyšující limit sjednaného připojištění).
Většina z Vás autorizovaných osob si jistě vytvořila svoji představu o tom, zda a v jaké míře hrozí při výkonu autorizované činnosti riziko vzniku škody. Postupnému utváření představy mohou napomáhat i mnohé škodní události, které byly v minulosti široce medializovány. Doporučujeme každé autorizované osobě, která si připustí možnost, že se může dopustit pochybení při výkonu autorizované činnosti, aby pečlivě zvážila i míru nebezpečí vzniku odpovědnostní škody včetně odhadu výše škodného následku. Autorizované osoby se nás někdy dotazují, jak si stanovit zadávací parametry pojištění. Nelze dát žádný jednoduchý a instruktivní návod na to, jak se spolehlivě dobrat zodpovězení této otázky. To by však nemělo nikoho odrazovat, aby se sám pokusil najít alespoň nějaký příhodný kompromis. S přihlédnutím k naší dosavadní praxi máme za to, že pokud nelze riziko vzniku škody z větší části vyloučit, je na místě vážně o připojištění uvažovat a řešit pak již jen otázku limitu, s kterým připojištění na vyšší pojistnou částku sjednám. Volbu limitu je třeba přizpůsobit tomu, jak přibližně velká škoda může vzniknout z mého nejvážnějšího pochybení, o kterém si připustím, že bych se ho mohl dopustit. Zde budou mít výhodu pojištění, kteří svoji činnost vykonávají delší dobu před těmi ostatními, neboť jejich analýza by měla být vzhledem k jejich delší praxi objektivnější. I tak se však všem autorizovaným osobám bez rozdílu délky odborné praxe vyplatí si svoji činnost z tohoto pohledu podrobně analyzovat a vzít přitom v potaz jak ukončené projekty a stavební akce tak i záměry pro nebližší období. V otázce maximálně možné výše škody se lze např. poradit s jiným členem Komory nebo se stavební firmou. Pokud se nepodaří riziko vzniku škody z větší části vyloučit, je namístě celý proces završit sjednáním připojištění na vyšší pojistnou částku. Rozhodně však doporučujeme sjednat připojištění všem těm autorizovaným osobám, které se podílejí významnou měrou na projektování velkých výrobních či montážních celků či jiných významných nebo rozsáhlých zakázek ať již v tuzemsku nebo v zahraničí. Nelze rovněž zapomínat na to, že předložení certifikátu o sjednaném připojištění dnes již velmi často požadují i tuzemské společnosti při sjednání obchodních smluv na projektové práce nebo jsou podmínkou zařazení uchazečů v rámci vyhlášení veřejných výběrových řízení. V mnohých případech se tak již profesní připojištění autorizovaných osob na vyšší pojistnou částku považuje za jakýsi standard záruk, že v případě vzniku škody pochybením pojištěného bude škoda rychle a beze zbytku reparována poskytnutím pojistného plnění. A že poškození při uplatňování svých nároků využívají všechny dostupné právní prostředky na dosažení náhrady vzniklé škody již dnes patrně nikdo nepochybuje. Pojišťovací makléři jsou s tímto stavem v oblasti náhrad škod takřka denně konfrontováni.

2. Kde získat přihlášku k individuálnímu připojištění

 • Pro sjednání individuálního připojištění nemusíte uzavírat žádnou složitou pojistnou smlouvu, ale stačí vyplnění velmi jednoduché přihlášky.

Stáhnout přihlášku ČSOB Pojišťovny, a.s.
Stáhnout přihlášku Generali pojišťovny, a.s. 

3. Vyplnění formuláře přihlášky

3.1. Vyplnění Přihlášky ČSOB Pojišťovny, a.s.

a) Identifikační údaje

V tabulce v horní části přihlášky vyplňte své identifikační údaje. Pro platnost přihlášky musí být vyplněny skutečně všechny položky tabulky, tzn.:

 • Vaše jméno, příjmení a titul (u právnických osob přesný název podle obchodního rejstříku), vyplňte prosím buď fyzickou osobu nebo právnickou osobu, podle toho, kterou z nich požadujete pojistit
 • Vaše rodné číslo (u právnických osob IČO),
 • číslo Vaší autorizace,
 • obor, pro který Vám byla autorizace udělena.

b) Bod I. Pojistná částka

 • V této části vyplňte Vámi zvolenou pojistnou částku (číselně a slovy). Výši pojistné částky můžete zvolit naprosto libovolně dle Vašich potřeb. Pouze je nutné dodržet následující pravidlo zaokrouhlování – pojistnou částku do výše 500.000,- Kč musíte zvolit v celých statisících, nad hodnotu 500.000,- Kč v celých milionech.
 • Dále v této části uveďte Vámi požadovaný počátek účinnosti individuálního připojištění. Nikdy nelze volit počátek pojištění zpětně!!! Přihlášku je nutné zaslat naší společnosti tak, aby alespoň v elektronické (mailové) nebo faxové podobě byla naší společnosti doručena před zvoleným dnem počátku individuálního připojištění. Připojištění totiž vstupuje v účinnost (bez ohledu na Vámi zvolené datum) vždy nejdříve doručením přihlášky naší společnosti alespoň faxem nebo mailem.
 • Dále v této části uveďte spoluúčast 250.000,- Kč. Spoluúčast v individuálním připojištění je tvořena Vaším základním pojištěním podle rámcové pojistné smlouvy uzavřené ČKAIT pro všechny své členy. Vaše faktická spoluúčast při jakékoliv pojistné události tak bude vždy jen 10.000,- Kč.
 • Dále v této části zakřížkováním příslušné volby uveďte, zda si přejete sjednat individuální připojištění jako všeobecné nebo jako jednorázové pro konkrétní jednotlivou zakázku (dílo).

c) Bod II. Popis zakázky (díla)

Tuto část vyplňujte jen v tom případě, že si individuální připojištění nesjednáváte jako trvalé, ale pouze na konkrétní jednotlivou zakázku (dílo). V takovém případě uveďte do této části název zakázky (díla) a její stručný popis. Pokud by se Vám popis zakázky nevešel na přihlášku, vyplňte ho na samostatný list papíru, který označte jako „Příloha č. 1 k přihlášce k individuálnímu připojištění člena ČKAIT“ , datujte, podepište a zašlete společně s přihláškou.

d) Bod III. Pojistné

Pojistné do hodnoty 15 mil.Kč bude stanoveno podle konkrétních parametrů zadání a každému na požádání sděleno.

e) Bod IV. Hrubý příjem z autorizované činnosti

Do této části vyplňte Váš hrubý příjem z autorizované činnosti.

 • V případě trvalého individuálního připojištění uveďte do této části Váš hrubý příjem z autorizované činnosti za poslední zdaňovací období (kalendářní rok). Pokud vykonáváte autorizovanou činnost prvním rokem, uveďte do této části Vámi provedený odhad Vašich příjmů za daný rok.
 • V případě jednorázového individuálního připojištění pro konkrétní jednotlivou zakázku uveďte do této části Váš hrubý příjem sjednaný za danou zakázku.
 • Hrubým příjmem z autorizované činnosti se tu rozumí příjem, který je předmětem daně z příjmu podle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

f) Bod V. Vznesené nároky na náhradu škody za posledních 5 let

Do této části uveďte zakřížkováním příslušné volby, zda byl proti Vám nebo Vaší společnosti vznesen v posledních 5 letech před podáním přihlášky jakýkoliv nárok na náhradu škody z titulu Vaší odborné profesní chyby. Pokud ano, tak tento nárok stručně upřesněte. V případě, že by se Vám upřesnění vzneseného nároku nevešlo na přihlášku, vyplňte ho na samostatný list papíru, který označte jako „Příloha č. 2 k přihlášce k individuálnímu připojištění člena ČKAIT“ , datujte, podepište a zašlete společně s přihláškou. 

g) Bod VI. Potenciální nároky na náhradu škody

Do této části uveďte zakřížkováním příslušné volby, zda jste si v době podání přihlášky vědom jakékoliv skutečnosti, která by potenciálně mohla vést ke vznesení nároku na náhradu škody proti Vám nebo Vaší společnosti z titulu Vaší odborné profesní chyby. Pokud ano, tak tento nárok stručně upřesněte. V případě, že by se Vám upřesnění této skutečnosti nevešlo na přihlášku, vyplňte ho na samostatný list papíru, který označte jako „Příloha č. 3 k přihlášce k individuálnímu připojištění člena ČKAIT“ , datujte, podepište a zašlete společně s přihláškou.

h) Bod VII. Převažující zaměření činnosti

V této části (tabulce) uveďte přibližné převažující zaměření Vaší autorizované činnosti za poslední 2 roky podle uvedených variant autorizované činnosti.

i) Místo, datum, podpis

Nezapomeňte přihlášku na konci strany podepsat (pokud používáte razítko, tak orazítkovat), uvést místo a datum.
Vyplněný písemný originál přihlášky, včetně všech příloh, zašlete co nejrychleji po vyplnění na adresu naší společnosti: Čásenský & Hlavatý, s.r.o., k rukám DiS. Markétě Staré, V Ráji 1734, 530 02 Pardubice nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Pozor - písemný originál přihlášky nám musíte zaslat vždy, i při předchozím doručení e-mailem!!!
Neprodleně po doručení Vaší přihlášky Vám zpět na Vaši adresu uvedenou v přihlášce zašleme

 • originál „Certifikátu o pojištění“ potvrzujícího, že máte sjednáno individuální připojištění profesní odpovědnosti za škodu. 
 • písemné vyúčtování pojistného za individuální připojištění s uvedením potřebných údajů nutných pro zaplacení pojistného (číslo účtu, variabilní symbol, datum splatnosti atd.).

V případě doručení přihlášky se zvolenou pojistnou částkou vyšší než 15 mil. Kč okamžitě zahájíme jednání s ČSOB Pojišťovnou, a.s., o stanovení individuální výše pojistného. Výši pojistného Vám ihned po jeho stanovení ČSOB Pojišťovnou, a.s., sdělíme písemně na Vaši adresu společně s originálem „Certifikátu o pojištění“.

3.2. Vyplnění Přihlášky Generali Pojišťovny, a.s.

Kolonku Počátek pojištění ode dne buď ponechat volnou (v takovém případě bude platit, že pojištění vznikne dnem doručení Přihlášky pojistníkovi tj. makléřské společnosti anebo označit jakýkoliv následující den, od které by měl nastat počátek pojištění.

V tabulce identifikačních údajů vyplnit údaje dle skutečnosti vždy na jeden právní subjekt, pro který se sjednává připojištění na vyšší pojistnou částku (fyzická osoba nebo právnická osoba)

V tabulce Limit pojistného plnění si pojištěný sám na podkladě částky výše ročních příjmů z pojišťované činnosti (bez odpočtu nákladů) a zvoleného limitu pojistného plnění zakřížkuje odpovídající částku pojistného.

V poslední tabulce pojištěný vyplní částku Základního ročního pojistného - viz předchozí krok - a následně provede její úpravu v případě, že požaduje a) sjednat územní rozsah pojistného krytí pro Evropu ( + 20%) a dále b) pokud by nepožadoval zpětné krytí 4 roky, které je již jinak ve vypočtené částce Základního ročního pojistného započítáno, vyplní kolonku částkou odpovídající sazbě slevy 20%. Následně získaná částka Celkového ročního pojistného je konečnou částkou úplaty za sjednání připojištění.

V kolonce Prohlášení pojištěného o škodách uvede odpověď podle zadání na Přihlášce.

Ve spodní části druhé strany Přihlášky pak pojištěný uvede místo, den a připojí svůj podpis včetně případného razítka (jedná se o pojištění právnické osoby) a vyplněnou a podepsanou Přihlášku zašle makléři na korespondenční adresu Čásenský & Hlavatý, s.r.o., V Ráji 1734, 530 02 Pardubice. Poté poukáže bezhotovostním převodem částku Celkového ročního pojistného na účet č. 180943056/0300, variabilní symbol: 2938022023, specifický symbol: IČO.

Po doručení vyplněné Přihlášky a připsání platby pojistného na účet makléře bude pojištěnému zasláno Vyúčtování jako daňový doklad a CERTIFIKÁT o pojištění sjednaném s Generali pojišťovnou, a.s. Pojištění prostřednictvím této Přihlášky se sjednává na dobu 1 roku. Před uplynutím ročního pojistného období vyzve pojistník pojištěného ke znovuzavření pojištění pro další roční pojistné období. Pokud nebude pojištění prostřednictvím opětovně vyplněné, podepsané a doručené Přihlášky makléři znovu sjednáno, bude stávající pojištění ukončeno.

4. Další služby naší společnosti související s Vaším individuální připojištěním profesní odpovědnosti za škodu členů ČKAIT

 • V případě, že realizujete jakoukoliv zakázku (dílo) v zahraničí nebo spolupracujete se zahraničními partnery trvale, dokážeme pro Vás sjednat (jak jednorázové, tak trvalé) také pojistné krytí pro zahraničí. Podle Vaší volby umíme sjednat pojistné krytí pro celý svět s výjimkou odpovědnosti za škodu podle právního řádu USA a Kanady. Pojistné v tomto případě bude stanoveno na základě individuálního projednání s pojišťovnou.
 • V případě, že preferujete z jakýchkoliv osobních důvodů jiného pojistitele než ČSOB Pojišťovnu, a.s., jsme připraveni pro Vás sjednat individuální připojištění u Vámi zvoleného pojistitele. V této souvislosti si je však nutné uvědomit, že
  a) ne všechny pojišťovny na českém pojistném trhu tento typ pojištění nabízejí,
  b) jsme schopni Vám odborně potvrdit, že díky základnímu pojištění všech členů komory u ČSOB Pojišťovny, a.s., nabízí tato pojišťovna skutečně nejvýhodnější sazby pojistného i pro individuální připojištění,
  c) podmínkou smysluplného přechodu k jiné pojišťovně je závazek nové pojišťovny převzít pojistné krytí zpětně (obvykle na 1 až 3 roky, po které nejčastěji hrozí vznik škody z realizovaných projektů), protože původní pojišťovna (ČSOB Pojišťovna, a.s.) po ukončení pojistného vztahu již nebude z původní pojistné smlouvy povinna poskytnout na náhradu škody jakékoliv pojistné plnění. Na sjednání pojistné smlouvy s retroaktivní působností u nové pojišťovny však není dán právní nárok, pojišťovna věc posoudí zcela individuálně a v souladu se svými záměry v této oblasti pojistného trhu.

Věřím, že všechny výše uvedené informace k praktickému postupu pro sjednání individuálního připojištění jsou pro Vás dostačující. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě samozřejmě kdykoliv obraťte (tel. 733 643 755, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).